Honshu Shikoku Kyushu Amami Okinawa Japan Taiwan Vietnam North Korea South Korea Outer Mongolia Tianjin Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei Henan Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning Ningxia Shaanxi Shandong Shanxi Sichuan Yunnan Zhejiang FE
FE

spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot here

Mathematicians born in Hangzhou


Click on a name below to go to the biography.

Shen Kua, Yang Hui

Click on a place on the map to see the mathematician(s) born there.

The marker here on the left indicates Hangzhou.

Its latitude and longitude are 30°15'N 120°10'E.

Click THIS LINK for more information about Hangzhou.

Click THIS LINK to see a goog map.

List of places on this map

List of mathematicians born in China


JOC/EFR October 2018 School of Mathematics and Statistics
University of St Andrews, Scotland
university crest