Honshu Shikoku Kyushu Amami Okinawa Japan Taiwan Vietnam North Korea South Korea Outer Mongolia Tianjin Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei Henan Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning Ningxia Shaanxi Shandong Shanxi Sichuan Yunnan Zhejiang FE
FE

spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot spot here

Mathematician born in Lanxi


Click on a name below to go to the biography.

Wang Yuan

Click on a place on the map to see the mathematician(s) born there.

The marker here on the left indicates Lanxi.

Its latitude and longitude are 29°13'N 119°28'E.

Click THIS LINK for more information about Lanxi.

Click THIS LINK to see a goog map.

List of places on this map

List of mathematicians born in China


JOC/EFR October 2018 School of Mathematics and Statistics
University of St Andrews, Scotland
university crest