Index of Chinese mathematics


  1. An overview of Chinese mathematics

  2. Nine Chapters on the Mathematical Art

  3. The Ten Mathematical Classics

  4. Chinese numerals

  5. Chinese problems
Chinese mathematicians in our archive in chronological order
400 BC Gan De
130 BC Luoxia Hong
  78 AD Zhang Heng
       129 Liu_Hong
       160 Xu Yue
       220 Liu Hui
       400 Sun Zi
       400 Xiahou Yang
       429 Zu Chongzhi
       430 Zhang Qiujian
       450 Zu Geng
  580 Wang Xiaotong
  602 Li Chunfeng
1010 Jia Xian
1031 Shen Kua
1192 Li Zhi
1202 Qin Jiushao
1231 Guo Shoujing
1238 Yang Hui
1260 Zhu Shijie
1533 Cheng Dawei
1562 Xu Guangqi
1764 Ruan Yuan
1768 Li Rui
1811 Li Shanlan
1910 Pao-Lu Hsu
1911 Shiing-shen Chern
1918 Hsien Chung Wang
1948 Sun-Yung Chang
1949 Shing-Tung Yau
1952 Lai-Sang, Young

Alphabetical list of Chinese mathematicians


Main index Biographies index
History Topics index

JOC/EFR March 2019

The URL of this page is:

School of Mathematics and Statistics
University of St Andrews, Scotland
https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Indexes/Chinese.html