Zhang Qiujian

about 430 - about 490


Zhang Qiujian was a Chinese mathematician who wrote the text Zhang Qiujian suanjing (Zhang Qiujian's Mathematical Manual).

Go to the full MacTutor biography