References for V Ramaswami Aiyar


1, Obituary. Mr V Ramaswami Aiyar, M.A. (1871-1936), Current Science (February 1936), 583.