References for Volodymyr Levytsky


Articles:
  1. M F Kravchuk, Letters to V I Levitskii (1926-1931) (Russian) With commentaries by P K Khobzei, Ocherki Istor. Estestvoznan. Tekhn. No. 38 (1990), 103-118.