References for Vladimir Aleksandrovich Marchenko


Articles:

 1. Academician V A Marchenko (on the occasion of his seventieth birthday) (Russian), Vestnik Ross. Akad. Nauk 63 (1) (1993), 77.
 2. Yu M Berezanskii , N N Bogolyubov, B Ya Levin, Yu A Mitropolskii , S P Novikov, V I Ostrovskii and A V Pogorelov, Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his sixtieth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 37 (6)(228) (1982), 255-260.
 3. Yu M Berezanskii , N N Bogolyubov, B Ya Levin, Yu A Mitropolskii , S P Novikov, V I Ostrovskii and A V Pogorelov, Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his sixtieth birthday), Russian Math. Surveys 37 (6) (1982), 291-297.
 4. Yu M Berezanskii, E Ya Khruslov, V P Maslov, Yu A Mitropolskii, I V Ostrovskii, L A Pastur, A V Pogorelov, F S Rofe-Beketov and V E Zakharov, Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his 75th birthday) (Russian)
 5. Yu M Berezanskii, E Ya Khruslov, V P Maslov, Yu A Mitropolskii, I V Ostrovskii, L A Pastur, A V Pogorelov, F S Rofe-Beketov and V E Zakharov, Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his 75th birthday)
 6. Yu M Berezanskii, V P Maslov, Yu A Mitropolskii, L A Pastur and Ya G Sinai, Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his seventieth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 47 (4)(286) (1992), 219-221
 7. Yu M Berezanskii, V P Maslov, Yu A Mitropolskii, L A Pastur and Ya G Sinai, Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his seventieth birthday), Russian Math. Surveys 47 (4) (1992), 239-242.
 8. Yu M Berezanskii, Yu O Mitropolskii, I V Ostrovskii, L A Pastur, O V Pogorelov and E Ya Khruslov, Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his seventieth birthday) (Ukrainian), Ukrain. Mat. Zh. 44 (8) (1992), 1113.
 9. Yu M Berezanskii, Yu O Mitropolskii, I V Ostrovskii, L A Pastur, O V Pogorelov and E Ya Khruslov, Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his seventieth birthday), Ukrainian Math. J. 44 (8) (1992), 1014-1015.
 10. Yu M Berezanskii, V E Zakharov, Yu A Mitropolskii, I V Ostrovskii, L A Pastur, A V Pogorelov, F S Rofe-Beketov, I V Skrypnik and E Ya Khruslov, Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his eightieth birthday) (Russian)
 11. Yu M Berezanskii, V E Zakharov, Yu A Mitropolskii, I V Ostrovskii, L A Pastur, A V Pogorelov, F S Rofe-Beketov, I V Skrypnik and E Ya Khruslov, Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his eightieth birthday)
 12. V Petryshyn, Marchenko, Volodymyr, Encyclopedia of Ukraine (Toronto-Buffalo-London, 1993).
 13. Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his seventy-fifth birthday) (Russian), Mat. Fiz. Anal. Geom. 4 (3) (1997), 399-400.
 14. Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on the occasion of his eighty fifth birthday) (Russian), Zh. Mat. Fiz. Anal. Geom. 4 (1) (2008), 3.