References for Olga Arsenievna Oleinik


Articles:
 1. A salute to Olga Arsenievna Oleinik (Russian), Uspehi Mat. Nauk 30 (6) (186) (1975), 191.
 2. P S Aleksandrov, A N Kolmogorov and S L Sobolev, Olga Arsenievna Oleinik (Russian), Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Meh. 30 (4) (1975), 118-124.
 3. V I Arnold, M I Vishik, A S Kalashnikov, V P Maslov, S M Nikolskii and S P Novikov, Olga Arsenievna Oleinik (on the occasion of her seventieth birthday) (Russian), Tr. Semin. im. I. G. Petrovskogo No. 19 (1996), 5-25.
 4. V I Arnold, M I Vishik, A S Kalashnikov, V P Maslov, S M Nikolskii and S P Novikov, Olga Arsenievna Oleinik (on the occasion of her seventieth birthday), J. Math. Sci. (New York) 85 (6) (1997), 2249-2259.
 5. V I Arnold, M I Vishik, I M Gelfand, Yu V Egorov, A S Kalashnikov, A N Kolmogorov, S P Novikov and S L Sobolev, Olga Arsenievna Oleinik (on the occasion of her sixtieth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 40 (5)(245) (1985)
 6. V I Arnold, M I Vishik, Yu V Egorov, A S Kalashnikov, S P Novikov and S L Sobolev, Olga Arsenievna Oleinik (on the occasion of her sixtieth birthday) (Russian), Trudy Sem. Petrovsk. No. 12 (1987), 3-21.
 7. N S Bakhvalov, A A Ilyushin, A Yu Ishlinskii, O B Lupanov, V A Sadovnichii and A T Fomenko, Olga Arsenievna Oleinik (on forty-five years of scientific and pedagogical activity) (Russian), Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Mekh. (5) (1995), 109-119.
 8. N S Bakhvalov, S P Novikov and A T Fomenko, Olga Arsenievna Oleinik (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 50 (4)(304) (1995), 177-186;
 9. N S Bakhvalov, S P Novikov and A T Fomenko, Olga Arsenievna Oleinik, Russian Math. Surveys 50 (4) (1995), 837-848.
 10. Yu V Egorov, A Yu Ishlinskii, A S Kalashnikov, A N Kolmogorov, O B Lupanov and S P Novikov, Olga Arsenievna Oleinik (Russian), Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Mekh. (4) (1985), 95-104.
 11. V A Ilin, L D Kudryavtsev, Yu S Osipov and S I Pokhozhaev, Olga Arsenievna Oleinik (on the occasion of her seventieth birthday) (Russian), Differ. Uravn. 31 (7) (1995), 1107-1122;
 12. V A Ilin, L D Kudryavtsev, Yu S Osipov and S I Pokhozhaev, Olga Arsenievna Oleinik (on the occasion of her seventieth birthday), Differential Equations 31 (7) (1995), 1035-1055
 13. E Magenes, On the scientific work of Olga Oleinik, Rend. Mat. Appl. (7) 16 (3) (1996), 347-373.
 14. Olga Oleinik : Emmy Noether Lectures, Association for Women in Mathematics Newsletter 26 (1) (1996).