Tosio Kato

Kakutani with Kato: photograph by Paul Halmos.