Thomas Penyngton Kirkman

Picture of Thomas Kirkman