Gury Vasilievich Kolosov

Picture of Gury Vasilievich Kolosov