Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger

Schrödinger as an artilleryman

Schrödinger's grave in Alpbach Austria

A poem by Schrödinger's grave

Drawing by Iutta Waloschek