The Autumn Prize of the Mathematical Society of Japan


The Mathematical Society of Japan Autumn Prize is awarded without age restriction to people who have made exceptional contributions in their fields of research. The Prize was established in 1987 funded from donations by the family of Yasuo Akizuki and others.

Winners of the Autumn Prize:

1987 Tetsuji Miwa, Michio Jimbo

1988 Shigefumi Mori, Yujiro Kawamata

1989 Shinzo Watanabe

1990 Tetsuji Shioda

1991 Akihiro Tsuchiya

1992 Shôichirô Sakai

1993 Kunio Murasugi

1994 Hitoshi Ishii

1995 Shigeru Mukai

1996 Kazuhiko Aomoto

1997 Hiroaki Nakamura, Akio Tamagawa, Shinichi Mochizuki

1998 Mikio Furuta

1999 Yoshikazu Giga

2000 Gen Nakamura

2001 Atsushi Moriwaki

2002 Yasumasa Nishiura

2003 Susumu Ariki

2004 Toshiyasu Arai

2005 Kaoru Ono

2006 Hiroshi Isozaki

2007 Tadahisa Funaki

2008 Masanao Ozawa

2009 Kenji Yajima

2010 Masaki Izumi

2011 Akito Futaki

2012 Mitsuhiro Nakao

2013 Masato Tsujii

2014 Hideo Kozono

2015 Koji Fujiwara

2016 Shigeyuki Morita

2017 Tomoyuki Arakawa

2018 Hirofumi Osada

2019 Takayoshi Ogawa