Algebra Prize of the Mathematical Society of Japan


This prize is awarded by the Mathematical Society of Japan

1998 Hiroshi Umemura, Takeshi Saito

1999 Kazuhiro Fujiwara, Masahiko Miyamoto

2000 Koichiro Harada

2001 Tamotsu Ikeda, Toshiaki Shoji

2002 Masato Kurihara

2003 Keiichi Watanabe

2004 Tomohide Terasoma

2005 Iku Nakamura, Kohji Matsumoto

2006 Masaki Hanamura, Hiroyuki Yoshida

2007 Bannai Yoshikazu, Yasushi Hutoshi Yoshioka

2008 Toshiyuki Tanizaki, Iyama Osamu, Namikawa Yoshinori

2009 Keiji Oguiso, Akihiko Yukie