The Spring Prize of the Mathematical Society of Japan


The Mathematical Society of Japan Spring Prize is awarded to those of age below 40 who have obtained outstanding mathematical results. This prize has been awarded since 1973 but originally it was named the Iyanaga Prize since it was funded though an endowment made by Shokichi Iyanaga. The Iyanaga Prize was awarded until 1987 and from 1988 it has been known as the Spring Prize.

Winners of the Iyanaga Prize:

1973 Yasutaka Ihara

1974 Reiko Sakamoto

1975 Motoo Takahashi

1976 Mitsuyoshi Kato

1977 Takahiro Kawai

1978 Takuro Shintani

1979 Goro Nishida

1980 Katsuhiro Shiohama

1981 Masaki Kashiwara

1982 Shigeru Iitaka

1983 Shigefumi Mori

1984 Yukio Matsumoto

1985 Toshio Oshima

1986 Shinichi Kotani

1987 Toshikazu Sunada

Winners of the Spring Prize:

1988 Kazuya Kato

1989 Yoichi Miyaoka

1990 Hiroshi Matano

1991 Morihiko Saito

1992 Haruzo Hida

1993 Shigeo Kusuoka

1994 Kenji Fukaya

1995 Mitsuhiro Shishikura

1996 Shuji Saitou

1997 Hitoshi Arai

1998 Tohru Ozawa

1999 Toshiyuki Kobayashi

2000 Hiraku Nakajima

2001 Takeshi Saito

2002 Yasuyuki Kawahigashi

2003 Tomotada Ohtsuki

2004 Takashi Kumagai

2005 Takeshi Tsuji

2006 Takuro Mochizuki

2007 Kenji Nakanishi

2008 Hideo Takaoka

2009 Narutaka Ozawa

2010 Osamu Iyama

2011 Atsushi Shiho

2012 Shin-Ichi Ohta

2013 Masayuki Asaoka

2014 Yukinobu Toda

2015 Ken-Ichi Kawarabayashi

2016 Hiroshi Iritani