PORTUGAL

Click on a thumbnail to see the full image


1951 gomes_teixeira1


1951 gomes_teixeira2


1957 nunes7


1978 nunes


1978 nunes4


1980 gomes_teixeira3


2000 kolmogorov_godel_poincare


2000 planck_einstein_bohr


2000 turing_von_neumann


2000 wittgenstein2


2001 caraca


2002 nunes2


2002 nunes3


2004 silva1


2010 kolmogorov_godel_poincare


2011 ribeiro


2013 avicenna43


2018 nunes5


2018 nunes6


2020 nightingale19


2023 pascal15